წინასწარი კალკულაციები

წინასწარი კალკულაციები რეალიზებულია MEDWORK 7.0 ვერსიაში


ფინანსურ მოდულს დაემატა ახალი მიმართულება - წინასწარი კალკულაციები

მოძებნეთ პაციენტი, შექმენით ახალი ფაქტურა
  • დაამატეთ ძირითადი და თანმხლები დიაგნოზები სერვისებიდან (PriceList)
  • მიუთითეთ თანაგადახდის წილი და სპონსორი
  • შეცვალეთ ხარჯების გეგმა თუ საჭიროა
  • დაბეჭდეთ ფაქტურა
  • გაცემული ფაქტურეების რეესტრი შეგიძლიათ ნახოთ ფინანსურ მოდულში > წინასწარი კალკულაციები

MEDSOFT.GE - კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა