მოდულები

პაციენტის რეგისტრაციის მოდული
 • პაციენტის რეგისტრაცია
 • სამედიცინო ბარათის გახსნა (ამბულატორიული, სტაციონარული, სტომატოლოგიური, ორსულობის)
 • პირადობის და საგარანტიოს სკანირება
 • პაციენტის მომსახურება
 • გადახდები, დავალიანებები
 • გადაყვანა განყოფილებებში - პაციენტის მოძრაობა
 • სამედიცინო ბარათის სატიტულო ფურცელი
პერსონალის მართვის მოდული
 • პერსონალის დამატება
 • პოზიცია და სპეციალობა
 • განათლება
 • საბანკო რეკვიზიტები
 • ხელფასის გეგმა და ფორმულები
 • კონტრაქტი
 • სამუშაო გრაფიკი
 • მიმაგრებული ფაილები
 • პირადობის სკანირება
 • პერსონალის რეპორტი
 • ფაქსიმილი
ფინანსური მოდული
 • მომსახურებების(სერვისების) მართვა, ატვირთვა, რედაქტირება
 • აქცია/ფასდაკლებები
 • ხელფასების დარიცხვის სხვადასხვა სისტემა და ფორმულები
 • გაცემული და გასაცემი ხელფასების კონტროლი
 • ხელფასების გრაფიკული რეპორტი
 • სალაროს ოპერაციები
 • მთავარი რეპორტი
 • რეპორტი სპონსორებისთვის
 • დავალიანებები, ანგარიშგებები
 • გაცემული კალკულაციები
 • შეთანხმებები გადახდაზე
 • ინტეგარცია ბუღალტრულ პროგრამებთან
 • დავალიანებები, შემოსავალი, მოგება
 • ფინანსური სტატისტიკა განყოფილების/პროფილის მიხედვით
 • მენეჯერის პირადი გვერდი*
 • საგარანტიო დოკუმენტაციის სკანირება და მისი კონტროლი
აფთიაქი/საწყობი
 • საქონლის შესყიდვა, გადატანა, ხარჯის გატარება, ჩამოწერა, დაბრუნება, ანგარიშფაქტურები
 • საქონლის კლასიფიკაცია, მარაგები, საწყობის ფინანსური რეპორტები
 • RS.GE ინტეგრაცია - ერთ ფაქტურაში არსებული საქონლის სწრაფი და გაადვილებული იმპორტი
ელექტრონული სამედიცინო ისტორია
 • HL7 საერთაშორისო სტანდარტი
 • ნებისმიერი სამედიცინო ჩანაწერის დამატება დამკვეთის მოთხოვნით
 • შაბლონები
 • სხვადასხვა სამედიცინო ჩანაწერებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლა
 • ჩანაწერების შემოწმების სისტემა
 • ელ-ისტორიის ჩანაწერის ბლოკირება ავტორის და ხანდაზმულობის მიხედვით
 • ინტეგრირებული სამედიცინო კლასიფიკატორები
 • ელექტრონული რეცეპტის MOH.GOV.GE ინტეგრაცია
 • დანიშნულება ამბულატორიის
 • დანიშნულება სტაციონარის
 • მიმართვის კომპონენტი
 • ელექტრონული ფაქსიმილი
 • ვერსიების კონტროლი
 • ექიმის პირადი გვერდი
 • პაციენტის მოდული - ერთი პაციენტის ჩანაწერები ერთ სივრცეში - ფ100, სამედიცინო ჩანაწერები, ანალიზები, რეცეპტი, დანიშნულება, ოპერაციები
 • ხარისხის კონტროლის მექანიზმები ელეტრონულ სამედიცინო ჩანაწერებში

ავტომატურად შევსებადი ფორმა N IV/100ა (HL7 სტანდარტი)

 • ავტომატურად ივსება კვლევების სია
 • ლაბორატორიული ანალიზების პასუხები
 • ინსტრუმენტული კვლევის პასუხები
 • გახარჯული მედიკამენტები
 • ელექტრონული რეცეპტის ნომრები და მედიკამენტები
 • გენერირდება ეპიკრიზი
 • ფ100 ვერსიების კონტროლი
 • შაბლონები

ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტის შესახებ იხ სტატია: დააჭირეთ აქ

გეგმაშია
 • ოპერაციების დაგეგმვის მოდული
 • ელექტრონული ხელმოწერა
 • ანალიტიკური ნაწილის განვითარება
 • სამედიცინო სტატისტიკა
ლაბორატორიის მოდული
 • ლაბორატორიული ბლანკების შექმნა და პარამეტრების დამატება
 • ლაბ პასუხის შეყვანისას სავარაუდო პასუხების მითითება და არჩევა - მაგ (დადებითი, უარყოფითი)
 • ნორმიდან გადახრის მითითება
 • პაციენტის ანალიზების შეფასება დინამიკაში გრაფიკული სახით
კლინიკის მართვა
 • ფორმა IV-100/ა კონტროლი
 • ელ-ისტორიის ჩანაწერების კონტროლი
 • განყოფილებების დატვირთვა საწოლდღეების მიხედვით
 • პაციენტის მოძრაობა კლინიკაში
 • დიაგნოზების სტატისტიკა
 • შემოსული პაციენტების კონტროლი და შეფასება გრაფიკული რეპორტებით
 • ოპერაციების და ანესთეზიის სამედიცინო ფინანსური სტატისტიკა
 • გაცემული ელ-რეცეპტების კონტროლი
 • მიმართვების კონტროლი
 • გახსნილი სამედიცინო ბარათების კონტროლი
ჩაწერის სია
 • ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა
 • SMS დაგზავნა ჩაწერისას*
ქოლ-ცენტრის მოდული
 • ზარების მონიტორინგი
 • შემოსული ზარების კონტროლი
დოკუმენტაციის მართვის მოდული
 • დოკუმენტაციის ატვირთვა
 • ცალკეულ მომხმარებლებზე ან ჯგუფებზე დაშვების განსხვავებული დაშვების უფლებები